^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Dokumenty przetargowe

Głogów Małopolski, 15.01.2019 
PP.261.01.2019 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty 
 
 
 Dyrektor Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim ogłasza przetarg nieograniczony na: “Dostawę pełnowartościowych artykułów żywnościowych dla stołówki Publicznego Przedszkola  w Głogowie Małopolskim w okresie 01.02.2019 – 31.07.2019”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 obejmującym części oferty nr 1 – 10. Wypełnioną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w kancelarii Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 – budynek MGDK  lub przesłać na adres:    Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim   36 – 060 Głogów Małopolski   ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 
 
do dnia 30.01.2019 r. do godz. 11.00. (W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki). 
 
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 30.01.2019 r. o godz. 12.00. Informacji udziela Danuta Poźniak tel. 17 85-17-263. 
 
 Kryteria, jakimi będzie się kierować Zamawiający przy wyborze oferty: cena 100%.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za część oferty uważana jest każda             z wyszczególnionych 10 grup asortymentowych w całości.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: posiadają uprawnienia               do wykonania zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny (w tym środki transportu dopuszczone do przewozu danego asortymentu), a  także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli: została złożona po terminie (bez otwierania), druk obejmujący daną grupę asortymentową nie jest wypełniony w całości, zawiera omyłki rachunkowe mające wpływ na cenę oferty. 
 
 
Załączniki: 

 

Przetarg sprzętu – projekt „Kreatywne przedszkolaki”:

 Informacja o wyborze wykonawcy - 21.08.2018

 

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.