^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Projekt Czytelniczy „Lubimy Czytać”

Wstęp

         W ostatnich latach bardzo często mówi się o potrzebie czytania dzieciom. W dobie gier komputerowych, płyt i telewizyjnych kreskówek często zapominamy, jak ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest książka. Systematyczne czytanie dziecku „dla przyjemności” jest najskuteczniejszą metodą wychowania młodego czytelnika. Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. 

       Stąd też pojawił się pomysł opracowania w naszym przedszkolu projektu pt. ,,Lubimy czytać” , promującego czytelnictwo zarówno u dzieci jak i u dorosłych o każdej porze dnia.

        Kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka, pozwala mu rozwijać wyobraźnię, wzbogacać zasób słownictwa i sferę przeżyć emocjonalnych. Książka umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi. Dzięki odpowiedniej literaturze kształtuje się przyszłego czytelnika. Aby jednak książka  spełniała właściwą rolę, należy przy jej wyborze kierować się pewnymi zasadami. Należy zwracać uwagę na to, jakim językiem jest napisana. Czy jej treść jest wartościowa wychowawczo. Jakie walory estetyczne ma ilustracja, ponieważ do dziecka młodszego bardziej przemawiają obrazki niż tekst. Ilustracje powinno oglądać się wspólnie z dzieckiem, zadawać pytania, rozmawiać o treści, pobudzając aktywność umysłową dziecka. 

      Literatura dziecięca jest też doskonałym czynnikiem inspirującym do zabaw teatralnych i działań plastycznych, gdyż oddziałuje na wyobraźnię i intelekt. Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Pragniemy również nawiązać współpracę pomiędzy przedszkolem, a domem rodzinnym dzieci. Rodzice oraz członkowie rodzin będą mieli możliwość odwiedzania dzieci w przedszkolu i wspólnego czytania książeczek. Będą mogli wypożyczać książeczki z biblioteczki przedszkolnej. 

        Wszyscy chcemy aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych  ludzi. Jest na to sposób - CZYTAJMY DZIECIOM

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: PROPAGOWANIE I ROZWÓJ CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych i aktorskich.
 • Rozwijanie bogatego języka .
 • Kształcenie nawyków czytelniczych.
 • Wyrabianie nawyku dbania o książki.
 • Ograniczanie spędzania czasu przed telewizorem i komputerem.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie , rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Zapoznanie dzieci z utworami znanych autorów literatury dziecięcej np. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej i twórczością wybranych  bajkopisarzy.
 • Zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
 • Rozumienie przesłania moralnego wybranych utworów literackich, kształtowanie pożądanych postaw społecznych.
 • Eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci.
 • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU:

 •  wspólne głośne czytanie bajek, baśni i wierszy przez nauczycieli, rodziców, bibliotekarkę i zaproszonych gości,
 •  zorganizowanie biblioteczki w sali złożonej z książek wybranych autorów,
 •  interpretacja tekstów – recytacja, małe formy teatralne, piosenka, konkurs recytatorski, konkurs plastyczny,
 •  kontynuacja zajęć bibliotecznych,
 •  praca z książką jako źródłem literatury i wiedzy o świecie,
 •  przybliżanie dzieciom sylwetek polskich poetów (dzieci 5,6 letnie),
 •  stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów,
 •  przygotowanie imprez przedszkolnych z wykorzystaniem poznanych tekstów literackich,
 •  włączanie rodziców do udziału w życiu placówki i w realizacji programu.

Metody pracy z dziećmi:

 • praca z całą grupą,
 • praca zespołowa,
 • praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne: literatura dziecięca: (bajki, wiersze, opowiadania), książki różnego rodzaju: (encyklopedie, informatory, słowniki), płyty CD z nagraniem bajek czytanych przez sławne osoby, materiały plastyczne, itp.

 

REALIZACJA ZADAŃ NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE:

 

WRZESIEŃ: Stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrabianiu zachowań i działań świadomego czytelnika:

 • nawiązanie współpracy z  Gminną Biblioteką – ustalenie harmonogramu spotkań,
 • założenie w salach kącika książek, (biblioteczek) -  wspólne układanie książek wg rodzaju,
 • ustalenie zasad korzystania z książek w założonych biblioteczkach, wypożyczanie książek przedszkolnych chętnym dzieciom na weekend (dokumentacja w zeszytach),
 • poznawanie wybranych utworów dostosowanych do wieku dziecka,
 • fotografowanie czytania w różnych sytuacjach i miejscach, prezentacja na stronie internetowej.

PAŹDZIERNIK: Utrwalenie wiadomości na temat sposobu powstania książki

 • oglądanie filmu edukacyjnego na temat „Jak powstaje książka”.
 • wycieczka do teatru Maska w Rzeszowie,
 • wypożyczanie książek chętnym dzieciom – cały rok,
 • zaangażowanie rodziców w czytanie utworów w przedszkolu i w domu,
 • przynoszenie przez dzieci własnych książek do wspólnego czytania – cały rok,
 • pedagogizacja rodziców – artykuły na gazetce w szatni oraz stronie internetowej – cały rok,
 • udział w przedstawieniach teatralnych – raz w miesiącu w przedszkolu.

LISTOPAD: Przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów:

 • czytanie dzieciom  wybranych fragmentów książek,
 • oglądanie ilustracji przedstawiających postaci słuchanych utworów,
 • zabawa w teatr z wykorzystaniem pacynek i kukiełek
 • udział dzieci w konkursie recytatorskim „Przedszkolaki lubią wiersze”
 • wypożyczanie książek chętnym dzieciom ,
 • zaangażowanie rodziców i niepedagogicznych pracowników przedszkola w czytanie utworów dzieciom,
 • obchody Dnia Pluszowego Misia,

GRUDZIEŃPrezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia:

 • recytowanie wierszy, śpiewanie pastorałek i kolęd,
 • wystawienie inscenizacji jasełkowej,
 • wykonanie prac plastycznych po wysłuchaniu utworów literackich, np. „Dziewczynka z zapałkami”, „Opowieść Wigilijna”,

STYCZEŃ, LUTY: Wykorzystywanie wybranych postaci z literatury jako wzorców postaw i wartości moralnych:

 • słuchanie utworu W. Osiejewej: „Czarodziejskie słowo”- ukazanie dzieciom takich wartości, jak: dobro, mądrość i uprzejmość w stosunku do ludzi starszych,
 • przygotowanie programu słowno - muzycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • zaproszenie Babć i Dziadków do czytania i opowiadania dzieciom ciekawych bajek i historii pobudzających wyobraźnię dziecka,
 • słuchanie bajki S. Szuchowej „Mateuszek na zaczarowanej wyspie” czytanej przez nauczycielkę, omówienie treści bajki, zachowania Mateuszka oraz w jaki sposób nauczył się używania słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych wyciszających dzieci  (eliminowanie negatywnych emocji),
 • wyrabianie szacunku do książki, a także umiejętności dzielenia się nią z innymi,
 • naprawianie zniszczonych książek,
 • wykonanie zakładki do książki,

MARZEC: Poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych

 • wyjście do biblioteki - rozmowa na temat zasad wypożyczania książek z biblioteki i odpowiedniego zachowania się w bibliotece i czytelni,
 • słuchanie wiersza: „Prośba książki”,
 • założenie karty czytelniczej dla grupy w bibliotece, wypożyczanie książek do czytania w przedszkolu,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek znajdujących się w bibliotece -  ułożonych w pewnym porządku,
 • gminny konkurs plastyczny,
 • przybliżanie książki jako źródła informacji-  przynoszenie do przedszkola własnych książek (encyklopedii, albumów, słowników).

KWIECIEŃ:Przybliżanie autorów książek dla dzieci : Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Dorota Gellner:

 • słuchanie opowiadań,  pogadanki na temat autorów książek dla dzieci,
 • wykorzystywanie utworów do ćwiczeń ortofonicznych:
 • powtarzanie fragmentów wierszy z wykorzystaniem zmiennej tonacji głosu, cicho, głośno, coraz ciszej, coraz głośniej, według własnej interpretacji itp.,

MAJ: Przybliżanie autorów literatury europejskiej:

 • słuchanie bajek H.Ch. Andersena, Braci Grimm, Ch. Perrault ze wskazywaniem na mapie Europy państw, z których pochodzą,
 • „Czytanie pod drzewkiem”- czytanie bajek w ogrodzie,
 • przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Rodziny w DK z wykorzystaniem utworów dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • zorganizowanie zbiórki książek dla potrzebujących dzieci

CZERWIEC: Stwarzanie okazji dzieciom do samodzielnego opowiadania znanych bajek oraz podejmowania prób tworzenia własnych opowiadań,

 • spotkanie z aktorem- rozmowa na temat jego pracy, zapoznanie z różnymi rodzajami lalek teatralnych,
 • przygotowanie przez nauczycielki przedstawienia „Kopciuszek” , zaprezentowanie dzieciom w Domu Kultury,
 • ankietowanie nauczycieli i rodziców.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI – EWALUACJA

W/w program, w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów:

 • doskonaleniu umiejętności językowych;
 • wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń;
 • nauce myślenia;
 • poprawie koncentracji uwagi;
 • rozwijaniu pamięci i wyobraźni;
 • wyciszeniu i umiejętności panowania nad swoimi emocjami;  
 • wzmacnianiu poczucia własnej wartości dzieci;
 • powstawaniu więzi pomiędzy nauczycielem i dziećmi
 • wzrostowi pożądanych  zachowań;
 • wzrostowi zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;
 • wzrostowi czytelnictwa.

W ewaluacji wytyczonych działań na etapie wychowania przedszkolnego, pomocą będą przede wszystkim rodzice, którzy we współpracy z nauczycielami powinni wraz z dziećmi w domu kontynuować rozwój zainteresowania czytelnictwem.

W ten sposób tworzone przez nauczyciela pewne modele zachowań przenoszone będą do życia codziennego.

Ewaluacja końcowa oparta będzie na przeprowadzeniu grupowych konkursów wiedzy o książce ( poznane wiersze, bajki i opowiadania oraz ich autorzy) dostosowane do wieku dzieci. Przygotowane również będzie przez nauczycielki przedstawienie teatralne „ Kopciuszek”.

 

Projekt czytelniczy dla dzieci 3-6 letnich Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim opracowany przez Elżbietę Płoch, Alicję Kłeczek i Martę Podwyszyńską na rok szkolny 2016/2017.

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.