^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Kreatywne przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

 

Wartość projektu: 749 941,34 zł

Wkład własny Gminy Głogów Małopolski: 74 995,00 zł

Wkład UE: 637 450,13 zł

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2019-08-31

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Głogów Małopolski poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Głogowie Małopolskim, wyrównanie szans edukacyjnych zwiększających umiejętności społeczne minimum 240 dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola o dodatkowe zajęcia i o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 10 oddziałach Przedszkola poprzez ich doposaż. w okresie od 01.07.2018 do 31.08.2019.

 

Grupy docelowe:

GD1. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty pochodzące z Gminy Głogów Małopolski oraz gmin ościennych – 255 dzieci,

GD2. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty stanowiących GD1.

GD3. Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim.

 

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:

  1. Liczba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych - 2
  2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 50
  3. Liczba dzieci objętych w ramach programu     dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 255

 

Zadania:

  1. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przedszkolnych
  2. Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt multimedialny
  3. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy programowej w nowo utworzonych grupach przedszkolnych
  4. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych i wspomagających prawidłowy rozwój dzieci
  5. Realizacja imprez kulturalnych 
Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.