^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE... CZYLI O ROZWIJANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE... CZYLI O ROZWIJANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM

Dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki

i umiejętność praktycznego wykorzystania

wiedzy to nowe klucze do przyszłości.”

G. Dryden, J. Vos

Często słyszymy, że ktoś ma kompetencje do wykonania danego zadania, a ktoś inny ich nie ma. Kompetencje kluczowe wspierają nasz rozwój osobisty, włączają w życie społeczne, pozwalają sprawnie funkcjonować na rynku pracy. Proces kształtowania kompetencji trwa przez całe życie a początek ich rozwijania ma miejsce w przedszkolu. Jakie wyróżniamy kompetencje kluczowe? Co się w nich zawiera? Dlaczego są one aż tak istotne od najmłodszych lat naszego życia ?

W literaturze pedagogicznej możemy spotkać różnorodne definicje kompetencji. Przykładowo W. Okoń określa kompetencje jako „zdolność do osobistej samorealizacji”, a ponadto uważa, że kompetencja jest rezultatem procesu uczenia się. Co istotne, odkrycie naturalnych kompetencji u dziecka jest pierwszym krokiem do rozwijania tych, które ma słabiej rozwinięte. M. Czerepaniak-Walczak natomiast uznaje, że kompetencją jest „szczególna właściwość, wyrażająca się w demonstrowaniu na wyznaczonym przez społeczne standardy poziomie umiejętności adekwatnego zachowania się oraz przyjmowania na siebie odpowiedzialności za nie”.

Najnowsze zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2018 roku określają 8 kompetencji kluczowych, które są nam potrzebne w dorosłym życiu, w pracy, w relacjach społecznych. Celem jest wyrównanie szans i możliwości każdego z obywateli UE. Są one komplementarne – jeśli kształcimy jedną kompetencję, to aktywnie wspieramy rozwój pozostałych. W zależności od tego, w jakim stopniu będziemy wspierać rozwój kompetencji kluczowych u dziecka, poradzi sobie ono lepiej lub gorzej w dorosłym życiu.

Etap wychowania przedszkolnego to idealny moment, aby zadbać o rozwój kompetencji kluczowych dziecka, ponieważ wówczas tworzymy małemu człowiekowi rusztowanie na całe życie. Jeśli wyposażymy przedszkolaka w podstawy kompetencji kluczowych, będzie je on następnie nieustannie nadbudowywał i doskonalił. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dziecka wspierają wszystkie metody aktywizujące, które pobudzają je do działania, pozwalają mu myśleć problemowo. Wykorzystujmy jak najczęściej zabawę, podstawę aktywności dziecka w wieku przedszkolnym, wzmacniajmy naturalną ciekawość świata, nie bójmy się trudnych pytań.

Kompetencje kluczowe doskonale wpisują się w obszary realizacji podstawy programowej – w fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy obszar rozwoju dziecka. Pamiętajmy, że kształtowanie kompetencji kluczowych to nie tylko wiedza, to także dostarczanie dziecku wielu okazji do samodzielnego działania, dzięki którym wyrobi sobie odpowiednie nawyki i praktyczne umiejętności, które umożliwią mu przyjmowanie odpowiednich postaw w przyszłości. Nauczyciel, który jako cel swojej codziennej pracy wyznacza kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci, może mieć pewność, że realizuje wymagania stawiane przez podstawę programową. W przypadku każdego dziecka powinniśmy śledzić, która kompetencja kluczowa rozwija się u niego najlepiej, a która jest najsłabsza i właśnie tę najmocniej wspierać.

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w wieku przedszkolnym, możemy wykorzystać w celu kształtowania kompetencji kluczowych

 • zabawa – podstawowa aktywność dziecka,

 • rozwój mowy i poszerzenie słownika biernego i czynnego,

 • naturalna ciekawość świata i umiejętność zadawania pytań,

 • potrzeba uczestniczenia w życiu społecznym.

 1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • zdolność do codziennego komunikowania się dziecka z dorosłymi i innymi dziećmi (komunikowanie własnych potrzeb, emocji, myśli),

 • używanie języka w sposób odpowiedzialny społecznie,

 • dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno umieć opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, formułować i odpowiadać na pytania, formułować proste opisy, wyjaśnić swoją przynależność do rodziny, grupy, narodu,

 • dziecko czerpie przyjemność z kontaktu z żywym słowem (głośne czytanie, odgrywanie i oglądanie scen teatralnych, słuchowiska, występy artystyczne dzieci, kontakt z książką),

 • dziecko wie, że informacje mogą być zakodowane w formie ikonicznej i pisanej, jest chętne do odkrywania języka pisanego.

 

 1. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • uczestniczenie w zabawach w języku obcym – przygotowanie do posługiwania się językiem obcym,

 • dziecko kończące przedszkole rozumie i reaguje na proste polecenia w języku angielskim, zna i umie wypowiedzieć podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim

 • dziecko wie, że ludzie na świecie posługują się różnymi językami,

 • dziecko poznaje korzyści, jakie wynikają z umiejętności posługiwania się językiem obcym.

 

 1. Kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • dziecko liczy, przelicza, szacuje, posługuje się podstawowymi terminami matematycznymi,

 • działanie opiera się na badaniu, dociekaniu, poszukiwaniu,

 • posługiwanie się narzędziami i urządzeniami technicznymi dla osiągnięcia celu,

 • budowanie hipotez, poszukiwanie rozwiązania na drodze eksperymentowania i doświadczania,

 • kształtowanie myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego,

 • rozbudzanie ciekawości i krytycznego rozumienia otaczającego świata,

 • zapoznawanie z podstawowymi prawami, mechanizmami i następstwami procesów naturalnych,

 • uwrażliwianie na potrzebę ochrony i szacunku dla przyrody.

 

 1. Kompetencje cyfrowe

 • dziecko stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w odpowiedzialne korzystanie z sieci i urządzeń komunikacji mobilnej,

 • podejmuje własną aktywność poznawczą z użyciem nowoczesnych technologii,

 • jest wdrażane do programowania i kodowania,

 • poznaje sposoby odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z sieci i urządzeń mobilnych,

 • wie jakie są konsekwencje i zagrożenia płynące z nieodpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii.

 1. Kompetencje osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się

 • zapoznawanie z różnymi strategiami i sposobami uczenia się,

 • pomoc w określaniu mocnych i słabych stron w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności,

 • wskazywanie możliwości doskonalenia się i wspieranie naturalnych talentów dziecka,

 • organizowanie procesu własnego i grupowego uczenia się,

 • zarządzanie czasem,

 • czerpanie z wiedzy innych oraz dzielenie się nabytą wiedzą z innymi,

 • wykorzystywanie dotychczasowych doświadczeń w uczeniu się,

 • kierowanie do dzieci komunikatów wzmacniających wiarę we własne możliwości,

 • konstruktywne ocenianie pracy własnej i innych osób,

 • zwracanie uwagi, jak duże znaczenie ma dla zdrowia nasz styl życia,

 • wskazywanie zasad postępowania w różnych grupach i sytuacjach społecznych,

 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej,

 • doskonalenie umiejętności motorycznych, kształtowanie precyzji ruchów,

 • gotowość do poszanowania wartości, własności i prywatności innych osób,

 • dążenie do rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy, radzenie sobie ze stresem i frustracją,

 • wypracowywanie i osiąganie kompromisu.

 1. Kompetencje obywatelskie

 • znajomość i poszanowanie praw dziecka, praw człowieka, praw obywatelskich, równości i poszanowania innych osób,

 • uczestnictwo w świętach obchodzonych lokalnie, narodowo, w tym obchodzenie świąt indywidualnych (urodziny, imieniny),

 • poszanowanie i kultywowanie tradycji,

 • wdrażanie do rozumienia przynależności lokalnej, narodowej, rozpoznawanie symboli narodowych i wdrażanie do postaw patriotycznych,

 • poznawanie różnych miejsc użyteczności publicznej, przestrzeni w środowisku lokalnym,

 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

 • uczestniczenie w akcjach charytatywnych, małym wolontariacie,

 • wrażliwość na krzywdę, biedę i potrzebę udzielenia pomocy innym,

 • umiejętność reagowania w sytuacjach alarmowych, znajomość schematów udzielania pierwszej pomocy.

 1. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

 • rozwój poczucia sprawstwa, zdolność do wcielania pomysłów w czyn,

 • świadomość wartości pieniądza i korzystania z zasobów finansowych w sposób odpowiedzialny społecznie,

 • planowanie, realizacja i ocena efektów podejmowanych działań i projektów,

 • rozwijanie myślenia problemowego,

 • wytrwałość w realizacji podejmowanych celów,

 • rozwijanie kreatywności,

 • kształtowanie postaw etycznych, w tym odpowiedzialności za innych oraz świadomość konsekwencji postępowania niezgodnego z etyką.

 1. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

 • twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji (muzyki, sztuk teatralnych, literatury, sztuk wizualnych, itp.),

 • eksperymentowanie z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, grafiką, rzeźbą – podnoszenie wrażliwości,

 • obcowanie z różnymi formami kultury i sztuki, w tym dziedzictwem sztuki lokalnej, regionalnej i narodowej

 • ukazywanie różnorodności zasobów i tradycji kulturowych innych narodów

 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

 • przygotowanie występów i udział w uroczystościach.

 

PROFIL KOMPETENCYJNY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 1. Wiedza – dziecko w wieku przedszkolnym:

   • wie, jakie zasady panują w przedszkolu oraz w innych kontekstach sytuacyjnych,

   • dostrzega uniwersalny charakter wiedzy zdobytej w przedszkolu,

   • zna podstawowe reguły językowe, stosuje poprawnie zwroty języka polskiego oraz ma bogaty zasób słów,

   • zauważa potrzeby i emocje innych osób oraz potrafi na nie adekwatnie reagować,

   • rozumie konieczność szukania pomocy u innych osób (dorosłych i rówieśników),

   • zadaje pytania, formułuje hipotezy i weryfikuje je na drodze doświadczenia praktycznego

   • klasyfikuje i szereguje elementy z otoczenia, dostrzegając reguły funkcjonowania przyrody ożywionej i nieożywionej,

   • rozpoznaje i prawidłowo odczytuje piktogramy, ikony i znaki językowe,

   • wie, do jakiej należy wspólnoty narodowej, etnicznej, językowej i lokalnej,

   • ma świadomość, że ludzie porozumiewają się za pomocą różnych języków, mieszkają w różnych warunkach i kulturach, mają różny wygląd.

 

 1. Umiejętności – dziecko w wieku przedszkolnym:

 • wyraża swoje potrzeby za pomocą komunikatów werbalnych i prawidłowo odczytuje komunikaty innych osób,

 • planuje swoje działania w zabawie i sytuacjach edukacyjnych, potrafi odnieść się do pomysłów innych dzieci,

 • pokonuje trudności samodzielnie lub przy ukierunkowanej pomocy osób dorosłych,

 • prosi o pomoc, gdy nie radzi sobie z zadaniem,

 • stosuje własne strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 • respektuje zasady panujące w przedszkolu, współtworzy zasady grupowe w zabawie, ocenia swoje zachowania w odniesieniu do norm,

 • wykorzystuje różnorodne sposoby zdobywania wiedzy i krytycznie odnosi się do uzyskanych informacji,

 • weryfikuje hipotezy przez doświadczenie własne, eksperymenty,

 • korzysta z TIK w sytuacjach edukacyjnych i dostrzega zagrożenia z niewłaściwego ich stosowania,

 • wskazuje adekwatne przykłady z życia odnoszące się do sytuacji w przedszkolu,

 • wykorzystuje wiedzę zdobytą w przedszkolu, w domu i innych sytuacjach,

 • stosuje różne formy ekspresji – muzyczne, plastyczne, słowne, dramowe, teatralne i czerpie z nich przyjemność.

 

 1. Postawy – dziecko w wieku przedszkolnym:

 • rozumie znaczenie tworzenia i przestrzegania reguł panujących w przedszkolu i innych miejscach, potrafi zareagować, kiedy są one łamane,

 • jest otwarte na nowe wyzwania i chętnie je podejmuje,

 • jest wrażliwe na piękno i estetykę, dąży do zachowania porządku,

 • wspiera i korzysta ze wsparcia innych dzieci w codziennych sytuacjach edukacyjnych,

 • chętnie współpracuje z innymi,

 • dostrzega potrzebę zdobywania wiedzy i umiejętności,

 • samodzielnie poszukuje nowych okazji edukacyjnych i rozwojowych.

PROFIL KOMPETENCYJNY NAUCZYCIELA

Uwzględniając charakter pracy oraz wyzwania w pracy nauczyciela, należy oprzeć zakres jego oddziaływań na kompetencjach:

 • merytorycznych,

 • psychologiczno-pedagogicznych,

 • diagnostycznych,

 • dydaktyczno-metodycznych,

 • planowania i projektowania oddziaływań edukacyjnych,

 • komunikacyjnych,

 • medialnych i technicznych,

 • autoedukacyjnych.

 

 1. Wiedza – nauczyciel:

 • wykazuje biegłą znajomość problematyki związanej z rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym,

 • projektuje, realizuje i ocenia efektywność swoich działań edukacyjnych,

 • wyodrębnia i interpretuje poszczególne kompetencje kluczowe,

 • identyfikuje psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania kształtowania kompetencji kluczowych,

 • rozpoznaje społeczne i jednostkowe konsekwencje wynikające z braku wsparcia dziecka w rozwoju jego potencjału,

 • poszukuje możliwości wsparcia rozwoju dziecka i angażuje do tego innych nauczycieli, rodziców, specjalistów, środowisko lokalne,

 • dostrzega sposoby osiągania kompetencji kluczowych w perspektywie wymagań edukacyjnych przedszkola i w dalszej edukacji.

 

 1. Umiejętności – nauczyciel:

 • stosuje metody nauczania i kształtowania postaw zalecane na etapie wychowania przedszkolnego,

 • diagnozuje potencjał dziecka w odniesieniu do poszczególnych kompetencji kluczowych,

 • ogniskuje proces dydaktyczny i wychowawczy wokół rozwoju kompetencji kluczowych dzieci,

 • projektuje działania edukacyjne w sposób zindywidualizowany,

 • potrafi powiązać treści edukacyjne z kontekstem społecznym,

 • wykorzystuje TIK do doskonalenia procesów edukacyjnych,

 • przeprowadza analizę swoich działań i modyfikuje je w zależności od potrzeb,

 • korzysta z pomocy specjalistów,

 • motywuje rodziców, innych nauczycieli i opiekunów do podejmowania działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych u dziecka,

 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych u swoich wychowanków.

 

 1. Postawy - nauczyciel:

 • szanuje innych ludzi, jest otwarty i tolerancyjny w kontaktach z innymi osobami,

 • przestrzega praw dziecka i praw człowieka,

 • analizuje i eliminuje czynniki, które zagrażają podstawowym zasadom współżycia społecznego,

 • utrzymuje partnerskie kontakty ze współpracownikami, rodzicami, innymi placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnym,

 • wykazuje gotowość do pracy zespołowej zarówno dziećmi, jak i dorosłymi,

 • dąży do samorozwoju w obszarze kompetencji kluczowych.

Opracowała: mgr Sylwia Bujak
na podstawie e-konferencji, artykułu W. Kowalskiej oraz innych źródeł internetowych.

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.