^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

CO POWINIEN 6-LATEK

CO POWINIEN 6- LATEK

Podstawa programowa mówi o tym, co dziecko powinno umieć, zanim pójdzie do szkoły. Są w niej określone cele wychowania przedszkolnego. Opisuje również proces edukacji dzieci, a także wspomagania ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Na koniec wychowania przedszkolnego wg podstawy programowej dziecko powinno już:

Fizyczny rozwój dziecka

 1. Zgłaszać potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne.
 2. Samodzielnie ubierać się i rozbierać, w tym zapinać guziki, wiązać sznurowadła.
 3. Samodzielnie jeść z użyciem sztućców, nakrywać do stołu i sprzątać po posiłku.
 4. Zgłaszać potrzebę ruchu, odpoczynku itp.
 5. Uczestniczyć w zabawach ruchowych,.
 6. Inicjować zabawy konstrukcyjne, majsterkować, budować, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny.
 7. Wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.
 8. Wykonywać podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 9. Wykazywać sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

Emocjonalny rozwój dziecka

 1. Rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 2. Szanować emocje swoje i innych osób.
 3. Przeżywać emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych.
 4. Przedstawiać swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
 5. Rozstawać się z rodzicami bez lęku, mając świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze.
 6. Rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.
 7. Szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdrażać swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.
 8. Zauważać, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panować nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
 9. Wczuwać się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia (empatia).

Dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę.

Dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

Społeczny rozwój dziecka

 

1. Przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i    

    przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze. Odczuwać i wyjaśniać

    swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek    

   oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej. Posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem,   

   adresem.

2. Używać zwrotów grzecznościowych .

3. Oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm  

   grupowych; przyjmować, respektować i tworzyć zasady zabawy w grupie, współdziałać z dziećmi

4.Nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np.   

   szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym –  

   obowiązkowość, przyjaźń, radość.

5.Respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne  

   potrzeby.

6. Obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

7. Komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i     

   pozawerbalne; wyrażać swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

Rozwój poznawczy dziecka

 

1. Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za

    pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych,  

   technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.

2. Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą

    języka mówionego, posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób   

   dorosłych, mówić płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiadać ciche i głośne dźwięki mowy,

   rozróżniać głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.

3. Odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty

   realistyczne od fikcyjnych.

4. Rozpoznawać litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych    

   odkryć, odczytywać krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych

   dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.

5. Odpowiadać na pytania, opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, objaśniać kolejność zdarzeń w

   prostych historyjkach obrazkowych, układać historyjki obrazkowerecytować wierszyki, układać i

   rozwiązywać zagadki.

6. Wykonywać własne eksperymenty językowe, nadawać znaczenie czynnościom, nazywać je,

    tworzyć żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słuchać i nadawać znaczenie swym doświadczeniom.

7. Eksperymentować rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słuchać, odtwarzać i tworzyć muzykę, śpiewać piosenki, poruszać się przy muzyce i do muzyki,

       8. Wykonywać własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste

           złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane   

           litery i cyfry na gładkiej kartce papieru.

9. Czytać obrazy, wyodrębniać i nazywać ich elementy, nazywać symbole i znaki znajdujące się w

    otoczeniu, wyjaśniać ich znaczenie.

10. Wymieniać nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawać symbole narodowe

     11. Wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowywać   

          przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określać ich położenie, liczbę,     

          kształt, wielkość, ciężar, porównywać przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

12. Klasyfikować przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układać przedmioty w  

     grupy, szeregi, rytmy, odtwarzać układy przedmiotów i tworzyć własne, nadając im  

    znaczenie, rozróżniać podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

13.Eksperymentować, szacować, przewidywać, dokonywać pomiaru długości przedmiotów,  

    wykorzystując np. dłoń, stopę, but.

14. Określać kierunki i ustalać położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w

      stosunku do innych przedmiotów, rozróżniać stronę lewą i prawą.

15. Przeliczać elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych

     czynności, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznawać cyfry oznaczające

     liczby od 0 do 10, eksperymentować z tworzeniem kolejnych liczb, wykonywać dodawanie i

    odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczyć obiekty, odróżniać liczenie błędne od poprawnego.

16. Posługiwać się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami  

     dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku,   

     nazwami dni tygodnia i miesięcy.

17. Rozpoznawać modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkować je, rozumieć, do  

      czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.

18. Posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie  

      liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia

      zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów,  

       owoców, ziół.

19. Podejmować samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie

     przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,

20. Wskazywać zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśniać, czym

      zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

21. Rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie; uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

 

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

                                                                                            

      Przygotowała M. Kogut

    

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.